Ask your AMs to defend ancient woods

Plans for a new relief road around Newport herald dark days for ancient woods, trees, nature and our future generations

The Welsh Government will soon decide whether to proceed with plans for a new section of motorway – known as the M4 corridor around Newport. 

This would threaten four ancient woods, and also drive a coach and horses through Wales’ world-leading environmental legislation, the Environment (Wales) Act and also the commitments made in the Well-being of Future Generations Act. 

A wider environmental concern, which we share with a wide range of conservation groups, is the threat to the Gwent Levels Site of Special Scientific Interest (SSSI). If the plans were to go ahead, Wales’ much-vaunted new system for environmental governance would have been shown to be entirely ineffective. 

Ask your AMs to help

Your Assembly Members are due to vote on whether the plans should be taken forward – a vote that will influence the Welsh Government’s final decision. There is no message as important to an elected representative as a direct and well-argued personal request from one of his or her constituents. Please help us ensure AMs make the right decision for trees, woods and future generations. Ask your AM to say no.

We’ve made it easy for you to contact your AMs, simply complete the form and add in your own views to the message. When you are happy, click ‘submit’. 

 

Gofynnwch i'ch ACau amddiffyn coedwigoedd hynafol

Mae cynlluniau ar gyfer traffordd newydd o gwmpas Casnewydd yn awgrymu dyddiau tywyll ar gyfer coedwigoedd hynafol, coed, natur a chenedlaethau'r dyfodol.

Cyn bo hir fe fydd Llywodraeth Cymru yn penderfynu a ddylid bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer darn newydd o draffordd – sef coridor yr M4 o gwmpas Casnewydd.

Fe fyddai hwn yn bygwth pedair coedlan hynafol, a hefyd yn tanseilio deddfwriaeth amgylcheddol Cymru, sydd  o flaen y gad ar lefel y byd, sef Deddf yr Amgylchedd (Cymru) a hefyd yr ymrwymiadau a wnaed yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae yna bryder amgylcheddol ehangach, yr ydym yn ei rhannu gydag amrywiaeth eang o grwpiau cadwraethol, sef y byddai hyn yn bygythiad i Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Gwastadeddau Gwent, sef ardal o bwysigrwydd enfawr o ran cadwraeth. Pe bai'r cynlluniau'n mynd ymlaen, fe fyddai hyn yn dangos yn glir fod system newydd llywodraethiant amgylcheddol Cymru wedi bod yn gwbl aneffeithiol.

Fe fydd eich Aelodau Cynulliad yn pleidleisio cyn bo hir  i benderfynu a ddylid symud ymlaen â'r cynlluniau - pleidlais a fydd yn dylanwadu ar benderfyniad terfynol Llywodraeth Cymru. (Roedd y bleidlais i fod i ddigwydd ar 4 Rhagfyr ond mae hi wedi cael ei ohorio bellach; ni wyddom am ba hyd.) Nid oes unrhyw neges mor bwysig i gynrychiolydd etholedig na chais personol, uniongyrchol a chall oddi wrth un o'i h/etholwyr. Helpwch ni i sicrhau bod Aelodau'r Cynulliad yn gwneud y penderfyniad iawn ar gyfer coed, coedwigoedd a chenedlaethau'r dyfodol. Gofynnwch i'ch AC ddweud na.

Rydym wedi ei gwneud hi'n hawdd i chi gysylltu â'ch ACau, dim ond trwy lenwi'r ffurflen ac ychwanegu eich barn chi at y neges. Pan fyddwch chi'n hapus, cliciwch 'Danfon'.

Gofynnwch i’ch ACau helpu
Cliciwch y botwm gwyrdd ar gyfer rhagor am wybodaeth am yr ymgyrch. 

What’s happening?

We have been engaged in these plans and involved in defending these woods since 2016. Hundreds of Trust supporters objected to the draft orders for the road, and we gave evidence at the Public Inquiry in 2017; this is the next step in challenging the route. The matter is now to be decided by the full Assembly. 

What’s under threat?

At least four ancient woods will be permanently damaged and potentially lost if these plans go ahead. The Gwent Levels SSSI is also at serious risk of these plans. We support a range of environmental organisations already campaigning on this issue as part of the Campaign Against the Levels Motorway (CALM) coalition; our campaign action could hugely assist the wider campaign defending the Gwent Levels.

Natural Resources Wales (NRW) - the body in charge of the Welsh environment - has submitted a 95-page objection. It is “unable to agree that adverse effects can be avoided”. The scale of permanent loss is both “unprecedented” and goes against the Welsh Government’s own law, the Environment (Wales) Act.

Sophie Howe, the Future Generations Commissioner for Wales, has also strongly objected and has made it clear that the Government could set the wrong precedent under the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015, by not providing a truly long-term sustainable solution. She says the plan is "ill-conceived" adding "I do not agree with the basic premise that this is the most sustainable, long-term solution to current social, environmental and economic problems associated with this route.“

What will happen to my email to AMs?

Your Assembly Member may choose to respond to you, outlining their intentions of how they will vote, or outline their views on the Welsh Governments proposed M4 relief road. AMs are deciding whether they will vote in favour or not, which will then influence the Welsh Government’s final decision.

Pam fod hyn yn bwysig? Beth sy'n digwydd?

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed i amddiffyn y coedwigoedd hyn ers 2016. Gwnaeth cannoedd o gefnogwyr Coed Cadw wrthwynebu i'r gorchmynion drafft ar gyfer y ffordd, ac fe roddom ni dystiolaeth yn yr Ymchwiliad Cyhoeddus yn 2017; dyma'r cam nesaf i herio'r ffordd hon. Mae'r Cynulliad llawn yn gwneud penderfyniad ar y mater bellach.

Beth sydd dan fygythiad?

Fe gaiff o leiaf pedair coedlan hynafol eu niweidio'n barhaol, a’u dinistrio o bosibl, os bydd y cynlluniau hyn yn mynd ymlaen. Mae SoDdGA Gwastadeddau Gwent hefyd mewn perygl oherwydd y cynlluniau hyn. Rydym yn cefnogi amrywiaeth o sefydliadau amgylcheddol sydd eisoes yn ymgyrchu ar y mater hwn fel rhan o glymblaid CALM; pe gallech chi gymryd rhan yn yr ymgyrch hon, fe fyddech chi’n cynorthwyo'r ymgyrch ehangach i amddiffyn Gwastadeddau Gwent.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) - y corff sy'n gyfrifol am amgylchedd Cymru - wedi cyflwyno gwrthwynebiad sy’n 95 tudalen o hyd. Nid yw’n "gallu cytuno y gellir osgoi effeithiau andwyol". Mae graddfa'r golled barhaol yn "ddigyffelyb" ac yn mynd yn groes i gyfraith Llywodraeth Cymru ei hun, sef Deddf yr Amgylchedd (Cymru).

Mae Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, hefyd wedi gwrthwynebu'n gryf ac wedi datgan yn glir y byddai’r Llywodraeth yn gosod cynsail peryg o dan Ddeddf Lles Dyfodol Cenedlaethau (Cymru) 2015, a hynny trwy beidio â dewis opsiwn sy’n wirioneddol gynaliadwy yn y tymor hir.

Mae hi'n dweud bod y cynllun yn un "gwael", gan ychwanegu "Nid wyf yn cytuno â'r egwyddor sylfaenol mai dyma'r ateb mwyaf cynaliadwy, hirdymor i broblemau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd cyfredol sy'n gysylltiedig â'r llwybr hwn."

Beth fydd yn digwydd ar fy e-bost at ACau?

Mae’n ‘bosibl’ y bydd eich Aelod Cynulliad yn dewis ymateb i chi, gan esbonio sut maen nhw’n mynd i bleidleisio, neu'n amlinelli eu barn am draffordd newydd arfaethedig  Llywodraeth Cymru. Mae Aeloddau’r Cynulliad yn penderfynu a fyddant yn pleidleisio o blaid neu beidio. Fe fydd hyn yn ei dro yn dylanwadu ar benderfyniad terfynol Llywodraeth Cymru.

I've contacted my AMs
 

 

emails already sent

 

  • #
  • 1 Find your AMs
  • 2 Your message
  • 3 Tell your friends

Write to your Assembly Members

Your details